42

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring dzieli się na kilka rodzajów. Dlatego jeśli chcemy dobrze wybrać odpowiednią opcję, to powinniśmy poznać cechy każdej odmiany. Jakie zatem są rodzaje faktoringu? Odpowiadamy!

Podział faktoringu ze względu na zakres ryzyka

Ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora wyróżniamy trzy rodzaje faktoringu. Mowa tutaj o faktoringu pełnym (bez regresu), faktoringu niepełnym (z regresem) i faktoringu mieszanym. Na czym dokładnie polega każda opcja?

Faktoring pełny oznacza sprzedaż faktur przez przedsiębiorcę do firmy faktoringowej. Ta od ręki reguluje należność i przejmuje na siebie ryzyko  niewypłacalności dłużnika. Dla przedsiębiorcy jest to jedna z ciekawszych opcji. Nie dość, że zdobywa pieniądze, to jeszcze nie musimy zajmować się dłużnikiem.

W faktoringu niepełnym sytuacja wygląda nieco inaczej. Firma faktoringowa nadal chętnie wykupuje należności od przedsiębiorcy. Jednak nie przejmuje już na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jeśli zatem ten nie zapłaci swoich zobowiązań, to przedsiębiorca musi zwrócić  faktorowi otrzymane środki.

Faktoring mieszany łączy w sobie oba wcześniej omawiane rodzaje. Co to oznacza? Ryzyko niewypłacalności dłużników dzieli się między firmą faktoringową a przedsiębiorcą. Działa to w ten sposób, że faktor wykupuje należność i przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności, ale tylko do kwoty określonej w umowie. Jeśli kontrahent nie ureguluje należności, to przedsiębiorca musi mu oddać część pieniędzy.

Podział faktoringu ze względu na jawność

Przy podziale ze względu na zawiadomienie dłużnika o zawartej umowie faktoringowej wyróżniamy faktoring jawny (otwarty, notyfikowany), faktoring tajny (cichy, nienotyfikowany) i faktoring półotwarty.

Jak sama wskazuje, faktoring jawny, oznacza, że kontrahent jest informowany o przejęciu wierzytelności przez firmę faktoringową. Na wystawionych fakturach pojawia się numer konta faktora, co usprawnia też całą transakcję. Niewątpliwą zaletą faktoringu jawnego są niewielkie koszty. Dlatego cieszy się dużą popularnością w naszym kraju. 

Faktoring tajny to odwrotność faktoringu jawnego. Dlatego dłużnik nie jest informowany o tym, że jego wierzytelność przeszła na faktora. Nieświadomy kontrahent reguluje zatem płatność na konto przedsiębiorcy. Ten z kolei po jej otrzymaniu przekazuje środki firmie faktoringowej.

Faktoring półotwarty jest formą pośrednią. W praktyce oznacza, że kontrahent dowiaduje się o sprzedaży należności firmie faktoringowej w chwili otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty. Tym samym jeśli ureguluje swoje zobowiązania w terminie, to nie dowie się o zmianie właściciela faktury.

Podział faktoringu ze względu na terytorium

W tej kategorii faktoring został podzielony ze względu na kraj pochodzenia kontrahenta. I tak do wyboru mamy faktoring krajowy i faktoring międzynarodowy. Dodatkowo faktoring międzynarodowy dzieli się na eksportowy i importowy. 

Faktoring krajowy przeznaczony jest wyłącznie dla firm zarejestrowanych i prowadzących działalność w Polsce. Zatem pozwala sfinansować fakturę wystawią krajowemu kontrahentowi. Aby skorzystać z faktoringu krajowego trzeba mieć numer NIP i prowadzić rachunkowość zgodnie z polskimi przepisami. Zazwyczaj przy tej usłudze stosuje się faktoring niepełny. Jednak często w ofercie firm faktoringowych pojawia się też faktoring pełny i mieszany.

Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że faktoring międzynarodowy jest opcją dla firm działających też poza granicami naszego kraju. Tutaj kontrahentami są tylko podmioty zagraniczne, więc firma faktoringowa wykupuje ich należności. Aby jednak skorzystać z jak najlepszej opcji, ten rodzaj faktoringu podzielono dodatkowo na importowy i eksportowy. Faktoring eksportowy jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje produkty za granicą. Z kolei faktoring importowy to opcja dla firm, które sprowadzają towary zza granicy i chcą uregulować należność dopiero po ich otrzymaniu.

Podział faktoringu ze względu na zakres usług

Faktoring został też podzielony ze względu na sposób korzystania z usługi. W tym przypadku do wyboru mamy faktoring pojedynczy i faktoring globalny. 

Pierwsza opcja, a więc faktoring pojedynczy, to rozwiązanie doraźne. Dedykowane jest dla firm, które nie mają zwykle problemów z płynnością finansową. Zatem zamrożone środki uwalniają tylko okazjonalnie. Ta opcja polega na przekazaniu firmie faktoringowej jednej lub kilku faktur.

Z kolei faktoring globalny to odwrotność pojedynczego. Dlatego wiąże się ze stałym przekazywaniem faktur wystawionych klientom. To idealna opcja dla tych firm, które wystawiają dużą ilość faktur z bardzo długim terminem spłaty. Dzięki faktoringowi są w stanie zachować płynność finansową w firmie i nie narażają jej na spore problemy.

Podział faktoringu ze względu na charakter zobowiązań

Faktoring został też podzielony ze względu na charakter zobowiązań. Przy tym podziale wyróżniamy faktoring wierzytelnościowy i faktoring dłużny.

Faktoring wierzytelnościowy nazywany jest też faktoringiem zakupowym i sprzedażowym. To podstawowy i zaraz bardzo popularny rodzaj faktoringu. Korzysta z niego wielu przedsiębiorców. Faktoring wierzytelnościowy dotyczy faktur sprzedażowych. Przedsiębiorca przekazuje je firmie faktoringowej, a ta przelewa mu około 80-90% ich wartości.

Faktoring dłużny występuje pod nazwą faktoringu zobowiązaniowego lub odwróconego. Polega na nabyciu faktur przez firmę faktoringową wystawione dla przedsiębiorcy za jego zakupy. Po umówionym terminie przedsiębiorca spłaca swoje zobowiązania na rzecz firmy faktoringowej wraz z należną prowizją. 

tags:
share
Redaktor

Redaktor

comments

Komentarze

polecane wpisy

Pozostałe wpisy

Najnowsze